Privacy


Privacyverklaring
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar en de NVM
omgaan met uw gegevens.
Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd?
U verkoopt of verhuurt uw woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt
het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van
werk
de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te
huur staat of heeft gestaan
de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het
bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
foto’s en video’s van de woning
de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de
verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt
U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt
het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs
de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de
koop- of huurprijs en de transactiedatum
overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt
U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar
Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich
laten bijstaan door een NVM-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens
vastleggen:
uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken
van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
de reden van koop of huur
uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt
Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning
Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft
verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op
Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als
referentiepand gebruikt)
voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn
dienstverlening kan verbeteren
voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar;
als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw
makelaarskantoor.
U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar
De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te
onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen
ook worden gebruikt:
voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn
dienstverlening kan verbeteren
NVM-uitwisselingssysteem
De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem
van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende
zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle
NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het
NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.
Over de NVM
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De
NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale
uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over
woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.
Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door
makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven,
met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens
worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.
Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van
het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en
wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de
kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.
Toegang tot gegevens
NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun
dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van
taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in
het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het
landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:
taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties,
voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)
Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is
voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd
niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te
waarborgen.
Beveiliging en bewaartermijn
Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden
beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik,
ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden
bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit
noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van
eventuele geschillen.
Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u
uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan uw
makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw makelaarskantoor zal in
beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval
van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens
zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende
persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen
verwijdering verzetten.
Vragen?
Uw NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet
om contact op te nemen met uw eigen NVM-makelaar of de NVM via de
consumentenvoorlichting:
Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
Telefoon: 030-6085189 (tussen 9.00 en 11.30 uur)